Monday, September 27, 2010

Zoya Nail Polish in Girlfriend Magazine

More coverage in Australia!  Zoya Nail Polish was in Girlfriend Magazine! The article featured Zoya Adina, Zoya Laney, Zoya Happi and Zoya Harley!


No comments:

ShareThis